16.11.2010

Επιστημονικό συνέδριο «Έλληνες στην βόρεια παρευξείνια περιοχή: ιστορία και πολιτισμός, 18ος – αρχές 21ου αιώνα»

Η Διεύθυνση Εθνοτήτων και Θρησκευμάτων της Νομαρχίας Οδησσού, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Οδησσό, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (Παράρτημα Οδησσού), η Ιστορική Σχολή του Εθνικού […]