«Αγάπη για τις Μούσες …»
Συλλογή ουκρανικών μεταφράσεων αρχαίων ελληνικών έργων
πρόλογος: I. Zhuravleva, O. Suchalkin, E. Uzbek
Επιμέλεια: I. Zhuravleva, E. Uzbek

Χάρκιβ: 2006, 304 σελ., 23х16, (ουκρανική έκδοση)
ISBN 966-372-076-Х

Με την υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού