04.12.2008

Tribute to Nikos Kazantzakis in Crimea

An exhibition which pays tribute to one of Greece’s greatest authors, Nikos Kazantzakis, organized by HFC in Odessa in cooperation with the Foundation “Nikos Kazantzakis’ Museum”. […]